วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (ต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. ส่งแสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต
 2. ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและมรีายได้เพมิ่ขึ้น
 3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีคณุธรรมจริยธรรม

 

เป้าประสงค์ (Goal)

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. พัฒนาความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 4. พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 5. พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. พัฒนาพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรและขุมชน

 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ