ประวัติความเป็นมา

 

      "ดองกําเม็ด" เป็นภาษาพื้นเมือง หมายความว่า "ด้ามมีด" ตำบลดองกําเม็ด เป็นตําบลหนึ่งใน 22 ตำบล ในเขตปกครองของอําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอําเภอ ประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 50 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น ได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่างๆ ขึ้นเป็น "ตําบลดองกําเม็ด" โดยตั้งชื่อตําบลจํากชื่อ "บ้านดองกําเม็ด" หมู่ที่ 5 ได้รับการประกาศจาก กระทรวงมหาดไทย ให้แยกเขตการปกครอง เป็น ตําบลดองกําเม็ด มีผลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2514 ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตําบลในท้องที่ อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ลง วันที่ 28 กันยายน 2514 และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตําบลดองกําเม็ด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 และปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตําบลจากขนาดเล็ก เป็นขนาดกลาง ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 เดิมมี 10 หมู่บ้าน ภายหลังได้แยกหมู่บ้านอีก 1 หมู่ รวมเป็น 11 หมู่ในปัจจุบัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ