กองคลัง

นายอนิรุทธิ์ ประเสริฐ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางธิดารัตน์ เหลี่ยมทอง

นักวิชาการคลังชานาญการ

นายไพรัตน์ เงินทอง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางศรีมาลา ปิยะพันธ์ุ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางศรีสุดา วรรณภักดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกัญญาภณ์ สว่างภพ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ