<!— Header —->

สำนักงานปลัด

<!— Rows 1 —->

นางเมธินี   วงษ์วิริยะ

หัวหน้าสำนักปลัด

<!— Header —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นายสมศักดิ์ ศรีมาศ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
 

นางสาวเยาวลักษณ์ จันทาทิพย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

<!— Rows 3 —->

นางศรีมาลา ปิยะพันธุ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมัจฉรี สำนักนิตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายณัฐรัฐ คำเหง้า

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 2 —->

นางสาวเบญจา แก้วจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายอำพล บุญจง

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายนิคม นอบน้อม

คนสวน

<!— Rows 2 —->

นายสุนาน พรหมสูง

พนักงานขับเคร่ื่องจักรกลขนาดเบา

นายประญัติอัตถากร ทองดีนอก

พนักงานดับเพลิง

นายจตุพร สาระโท

พนักงานช่วยชีวิต (EMS)

<!— Rows 2 —->

นายปัญญา เฉยเย็น

พนักงานช่วยชีวิต (EMS)

นายเริ่มรัฐ ศรีเลิศ

พนักงานช่วยชีวิต (EMS)

นายอนุชา เถาว์โมลา

พนักงานช่วยชีวิต (EMS)

<!— Rows 2 —->

นางสาวรุจิสา สุนทร

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

นางสาวจินตนา ชาติวงษ์

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

นายสว่าง อุดร

ภารโรง

<!— Rows 2 —->

นางภาวิณี ใจมนต์

แม่บ้าน

นายทวีศักดิ์ วงศ์ภิรมย์

ยามรักษาการณ์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ