จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด