แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

12 ต.ค. 2017 09:00:00 แผนอัตรากำลัง อบต.ดองกำเม็ด 208

องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน