แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1 เม.ย. 2021 09:00:00 แผนอัตรากำลัง อบต.ดองกำเม็ด 216

องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน