โครงการประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)