ท่านสามารถแจ้งแจ้งแบบคำร้องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ดได้โดย