ปรับปรุงล่าสุด 27 ต.ค. 2022 07:59:41 688

ผังโครงสร้างหน่วยงาน

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน