ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามดัชนีบาร์เรล (ADL)