ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

23 เม.ย. 2021 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ดองกำเม็ด 537

   ประเภทวิชาการ

                  - ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)                                             จำนวน      ๑      อัตรา

                  - ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)                                                               จำนวน      ๑      อัตรา

                  - ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)                                                     จำนวน      ๑      อัตรา

        ประเภททั่วไป

                 - ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)                                                           จำนวน     ๑       อัตรา

                 - ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)                                                  จำนวน     ๑       อัตรา

 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔