องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง. ครั้งที่ 1/2567

1 ก.พ. 2024 10:30:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 31

วันที 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. 
         นำโดบ นายคำวงษ์. จันทรสุข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด. ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น.และนายเสน่ห์. แพงมา. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง. ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด