ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันจาน หมู่ที่ 1 (สายทิศใต้โรงเรียนบ้านนายบุญธรรม) ตำบลดองกำเม็ด

20 ก.ย. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 367

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันจาน หมู่ที่ 1 (สายทิศใต้โรงเรียนบ้านนายบุญธรรม) ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 20 ก.ย. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 489,000 บาท