ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพ...
17 ต.ค. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 436
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก...
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกั...
17 ต.ค. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 462
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก...
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้...
15 ต.ค. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 402
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก...
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอ...
20 ก.ย. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 470
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก...
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกร...
20 ก.ย. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 406
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโ...
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกั...
20 ก.ย. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 529
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราค...