ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพ...
17 ต.ค. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 267
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก...
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกั...
17 ต.ค. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 290
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก...
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้...
15 ต.ค. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 239
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก...
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอ...
20 ก.ย. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 277
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก...
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกร...
20 ก.ย. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 237
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโ...
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกั...
20 ก.ย. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 345
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราค...