ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์สยาม หมู่ที่ 10 (สายโรงเรียนกระโพธิ์ไป หมู่ที่ 7) ตำบลดองกำเม็ด

17 ต.ค. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 276

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์สยาม หมู่ที่ 10 (สายโรงเรียนกระโพธิ์ไป หมู่ที่ 7) ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 17 ต.ค. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 499,000 บาท